Veeder Root AMN Sistemi

VEEDER ROOT je najveći svjetski proizvođač automatskih mjerila nivoa tečnosti, sa preko 500000 instalacija sondi u rezervoare širom svijeta.

Za kontrolu goriva u rezervoaru potrebna je slijedeća oprema:

 • sonda za svaki rezervoar posebno,
 • plovak za praćenje nivoa vode i/ili gustine u rezervoaru,
 • plovak za praćenje nivoa goriva u rezervoaru,
 • odgovarajuća konzola,
 • informatički kabal za povezivanje sondi sa konzolom.

Osnovne funkcije opreme su:

 • mjerenje nivoa goriva u rezervoaru,
 • mjerenje temperature goriva u rezervoaru
 • mjerenje gustine goriva u rezervoaru,
 • automatska korekcija količine goriva na referentnu temperaturu,
 • detekcija i mjerenje nivoa vode u rezervoaru,
 • automatska detekcija i izvještavanje o prijemu goriva,
 • alarmni sistem koji se automatski aktivira u sljedećim slučajevima:
 • povišeni nivo vode u rezervoaru, prepunjenje rezervoara, nedovoljno goriva u rezervoaru, potrebna isporuka, gustina izvan opsega,
 • štampanje raznih izvještaja kao što su: trenutno stanje goriva u rezervoarima,izvještaj o prijemu goriva, itd.

U svaki rezervoar mora bili instalisana sonda. Sonda se isporučuje i montira u kompletu koji sadrži:temperaturne senzore, plovak za mjerenje nivoa vode i/ili gustine u rezervoaru, plovak za mjerenje nivoa goriva u rezervoaru, utvrđivač za plovke, mesingana spojka, plastične spojke, kabal za spajanje sa informatičkim kablom.

Namjena sonde je mjerenje zaliha goriva u nadzemnim i podzemnim rezervoarima (UST), kada su potrebna preciznija i pouzdanija očitavanja.Sonda je mjerni uređaj koji je konstruisan i izrađen za upotrebu u Ex zonama.

Jednostavno rečeno, nivo proizvoda se određuje na osnovu vremena potrebnog da elektronički impuls pređe razdaljinu od vrha rezervoara do plovka za proizvod i nazad. Količina proizvoda se tada preračunava na osnovu poznatog nivoa proizvoda i poznatih dimenzija rezeravoara.

Spajanje sondi vrši se na odgovarajuću TLS konzolu. Izbor konzole se vrši na osnovu tehničkih i drugih zahtjeva. Tipovi konzola koje se najčešće instališu su: TLS 300, TLS 350 PLUS, TLS 350R i TLS 2.

Konzola, tj. elektronski kontroler je sastavni dio sistema za automatsko mjerenje i praćenje gore navedenih parametara. Na konzolu se pomoću odgovarajućeg kabla vrši spajanje sondi. Konzola tokom svog rada kontinuirano i u realnom vremenu vrši sakupljanje informacija dobijenih od sondi, iste procesira i memoriše. Konzola posjeduje mikroprocesor koji automatski konvertuje nivo proizvoda u zapreminu(količinu u litrima) tako da se volumetrijski podaci mogu zapisati i analizirati.

Svaki alarm upozorenja i alarm nivoa prati svjetlosna signalizacija blinkanjem žute ili crvene lampice na konzoli i zvučni signal. Sistem automatski memoriše i u svojoj memoriji čuva određeni broj poruka o alarmima i upozorenjima o problemima koji su se desili u prethodnom periodu, a što se može naknadno pregledati.

Jedna od veoma bitnih karakteristika rada sistema je automatsko detektovanje svakog prijema goriva i njegovo memorisanje u konzoli. Također sistem automatski vrši detektovanje i memorisanje i drugih parametara u svom radu kao što je: detekcija prekida komunikacije sa sondom (za svaku sodnu pojedinačno), uz memorisanje datuma i vremena prekida komunikacije kao i datuma i vremena ponovo uspostavljene komunikacije. Zatim, detektuje se i memorišu podatci o nivou vode i goriva i temperaturi u datim vremenskih intervalima (smjenama), itd.

Scroll to Top