Prodaja

Uspješan i siguran rad svake benzinske stanice zahtijeva ugradnju opreme vrhunskog kvaliteta koja garantuje pouzdanost i dugovječnost. Upravo je servisna služba Delta Petrol-a, u sastavu grupacije „Tokheim Qualified Servis-a“ na velikom broju benzinskih stanica širom Bosne i Hercegovine isporučila i montirala opremu koja ispunjava upravo pomenute kriterije.

Uspješan i siguran rad svake benzinske stanice zahtijeva ugradnju opreme vrhunskog kvaliteta koja garantuje pouzdanost i dugovječnost. Upravo je servisna služba Delta Petrol-a, u sastavu grupacije „Tokheim Qualified Servis-a“ na velikom broju benzinskih stanica širom Bosne i Hercegovine isporučila i montirala opremu koja ispunjava upravo pomenute kriterije.

Također i sve velike kompanije u BiH i šire svoje benzinske stanice opremaju pumpnim automatima tipa Quatntium. Uspješnu i kvalitetnu montažu kao i postprodajni servis izvršava educirano osoblje servisne službe Delta Petrol-a koje je prošlo kroz niz edukacija u Austriji, Njemačkoj i vlastitoj Laboratoriji, za šta su im izdati pojednačni certifikati od strane firme Tokheim. Također se u okviru firme stalno provode povremene edukacije kojima se kontinuirano nadograđuje stećeni nivo znanja iz domena poslova kojima se bavimo. Firma Tokheim u svom proizvodnom asortimau nudi pet modela tipa Quantium T koji su klasificirani na bazi namjene i potrebe Kupca. Svi proizvodi su tipski certificirani za šta posjedujemo odgovarajuće certifikate izdate od nadležnih institucija države.

Firma Tokheim u svom proizvodnom asortimau nudi pet modela tipa Quantium X10 koji su klasificirani na bazi namjene i potrebe Kupca. Svi proizvodi su tipski certificirani za šta posjedujemo odgovarajuće certifikate izdate od nadležnih institucija države.

Quantium 110
Jedan produkt
sa jednim ili dva
istakačka mjesta
Protoci istakanja:
40,80, 130 l/min

Quantium 210
Dva produkta i
veća fleksibilnost
od Q110.
Protoci istakanja:
40l,80l ili 130 l/min

Quantium 310 
Fleksibilno dizajniran
za jedan, dva ili četiri
produkta.
Protoci istakanja:
40l,80l ili 130 l/min

Quantium 410
Tokheim globalni “H”
stil sa asortimanom
plaćanja i nadogradnje.
Protoci istakanja:
40l,80l ili 130 l/min

Quantium 510
Vodeći proizvod sa
pametnim upravljanjem
i uvlačenjem crijeva
Protoci istakanja:
40,80 ili 130 l/min

Glavni kriterij pri odabiru opreme za točenje goriva ovisi od same potrebe tj. da li se radi o:

  • Internoj benzinskoj pumpi
  • Javnoj benzinskoj pumpi.

Na bazi ove podjele determiniran je odabir mjernog sistema za točenje goriva. Potrebno je naglasiti da se u svaku seriju shodno broju produkata i željenom broju istakačkih mjesta uvijek ugrađuju standardne komponente, detaljnije obrađene u tehničkoj specifikaciji. Rotaciona krilna pumpa tip EPZ se koristi za standardne brzine sa protocima do 80 l/min pri čemu se tip PAS V130 koristi za protoke od 130 l/min. Bez obzira koji ponuđenih modela odaberete (Q100 do Q 510) hidraulične komponente i garantni uslovi koje dajemo su isti. Osnovna razlika između tipova ogleda se isključivo u samom dizajnu, broju mogučih produkata i istakačkih mjesta. Serije Q100 do Q300 obično se preporučuju za instalaciju na internim benzinskim pumpama i maksimalno mogu imati do dva različita produkta i do dva istakačka mjesta.

Dakle ukoliko imate internu benzinsku pumpu, gdje Vam nije potreban poseban dizajn nego funkcionalnost i kompaktnost uvijek se preporučuje odabir modela Q100, Q200 ili Q 300. Naravno i sama prodajna cijena je mnogo niža, Kupcu prihvatljivija uz nepostajanje tehničkih razlika koje bi se mogle odraziti na sam rad ili funkcionalnost, jer kako je već navedeno hidraulične komponente su definisani standard koje se ugrađuju se u svaki tip. Automati serije Q510 isključivo su  namijenjeni za instalaciju na javnim benzinskim pumpama, na maloprodajnim objektimma gdje jedan automat može imati čak i do 5 produkata, uključujući i LPG.

Scroll to Top