Detektori propusnosti rezervoara i cjevovoda

Sistem nepropusnosti ASF koristi princip održavanja konstantnog tlaka dušika unutar dvoplaštnog sistema rezervoara ili cijevi. Prostor kontrole se tlači na tlak od p=0,5 bara sa inertnim plinom dušikom. Ako bi došlo do pada tlak zbog proboja vanjskog plašta ili porasta tlaka zbog proboja unutarnjeg plašta – dolazi do alarma na postavljenom uređaju i to u obliku zvuka i crvenog svjetla na alarmu!

Područje primjene D9 detektora je:

  • Nadgledanje dvoplaštnih rezervoara, nadzemnih i podzemnih koji imaju monitoring prostor u kojem je dozvoljem pritisak do 0,6 bara,
  • Sa odgovarajućim sistemom povezivanja rezervoara, moguće je sa jednim detektorom propusnosti nadgledati do 6 podzemnih rezervoara, a ukupni monitoring prostor ne smije prelaziti 8 m3,
  • Rezervoari bez detekcije curenje tečnosti unutar monitoring prostora.

Detektor mora biti postavljen izvan zone opasnosti (Ex zone), u suhom prostoru, gdje nije moguće smrzavanje ili pak vani ali u kućište.

Radni pritisak u međuprostoru mora biti manji od 490 mbar. Pohranjene tečnosti su tečnosti sa temperaturom paljenja manjom ili jednakom 55°C. Detektor propusnosti radi na principu pritiska. Vizualni i zvučni alarmi se javljaju prilikom pada pritiska kao rezultat curenja u stjenkama rezervoara, ispod ili iznad nivoa tečnosti. Ambijentalni zrak se pomoću pumpe uvlači u integrirani isušivač zraka te se dalje pumpa sa maksimalnom relativnom vlažnošću od 10 % u prostor nadgledanja. Mali sistemi istjecanja se balansiraju automatski preko pumpe. Integrirani ventil pritiska na pumpi štiti rezervoar od oštećenja.

Detektor D25 se koristi za:

  • Dvoplaštne podzemne cjevovode sa odgovarajućim prostorom nadgledanja i maksimalnim radnim pritiskom od 16 bara,
  • Funkcionisanje bez stacionarne azotne boce,
  • Sa odgovarajućim sistemom povezivanja, jednim detektorom je moguće nadgledati do 8 cjevovovda, a ukupni prostor nadgledanja ne smije prelaziti 10 m3.

Pohranjene tečnosti su tečnosti sa temperaturom paljenja manjom ili jednakom 55°C. Detektor mora biti postavljen izvan zone opasnosti (Ex zone), u suhom prostoru, gdje nije moguće smrzavanje ili pak vani ali u kućište.

Detektor propusnosti radi na principu pritiska. Vizualni i zvučni alarmi se javljaju prilikom pada pritiska kao rezultat curenja u stjenkama cjevovoda. Pušta se azot iz eksterne boce na detektor propusnosti te u prostor nadgledanja, sve dok se ne postigne odgovarajući pritisak nadgledanja. Nakon toga, odspaja se boca sa azotom. Maksimalni pritisak cjevi je 16 bara. Maksimalni dozvoljeni pritisak nadgledanja je 21 bar. Alarm ON se može podesiti bar 1 bar iznad radnog pritiska cjevovoda. Međuprostor dvoplaštnog cjevovoda mora biti podesan za postavljanje detektora propusnosti. Potrebni pritisak za nadgledanje ostaje unutar međuprostora bez potrebe za dopunjavanjem, ukoliko je cjevovod položen u skladu sa standardom.

Scroll to Top